Projekt:

nr RPLD.02.03.01-10-0429/16 w ramach pod działania II.3.1 RPO WŁ 2014-2020 „Innowacje w MŚP”

Nazwa Projektu:

Stworzenie innowacyjnych wysoko barwiących koncentratów polimerowych do tworzyw sztucznych

Beneficient:

Coliber Polymers Sp z o.o. Spółka Komandytowa